Algemene Voorwaarden content-team V.O.F.

1. Begripsomschrijvingen

1.1 Algemene Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van content-team V.O.F. gevestigd in Noordwijk aan Keyserswey 51 2201 CX Noordwijk. Content-team V.O.F. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder het nummer: 61109096
1.2 Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van de producten en diensten van content-team V.O.F. wordt gesloten.
1.3 Producten en Diensten:
Te exploiteren producten en diensten van content-team V.O.F., waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing, en promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende online en offline producten en/of diensten.
1.4 Overeenkomst:
Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per elektronische post bevestigd, voor levering van één of meer producten of diensten van content-team V.O.F..

 

2. Algemene bepalingen

2.1 Toepasselijkheid
 • Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met content-team V.O.F..
 • Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor content-team V.O.F. niet bindend en zodoende niet van toepassing.
2.2 Aanbieding en acceptatie
 • Alle offertes en prijsopgaven door content-team V.O.F. gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door content-team V.O.F. is ontvangen en geaccepteerd.
 • Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen, waarnaar opnieuw ondertekend dient te worden.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.3 Duur en beëindiging 
 • Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 • Content-team V.O.F. kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet volledig voldoet aan een of meer van zijn verplichtingen jegens content-team V.O.F. of daarmee in strijd handelt.
 • Content-team V.O.F. heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
2.4 Levertijd 
 • Activering van een product of dienst geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht of op een later af te spreken tijdstip.
 • Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van content-team V.O.F. zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
2.5 Ontoerekenbare tekortkomingen
 • In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van content-team V.O.F. op:- tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of overeenkomst van opdracht of freelance-contract;- vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.
 • Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt content-team V.O.F. zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Content-team V.O.F.. behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.
2.6 Prijzen 
 • Is met Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van content-team V.O.F.. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door content-team V.O.F. worden geleverd, hierna te noemen "meerwerk", zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze als in artikel 2.6 lid 1 voorzien:- uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd;- eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan content-team V.O.F. kenbaar zijn gemaakt;- gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door content-team V.O.F. in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop content-team V.O.F. weinig of geen invloed kan uitoefenen;- tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.
 • Opdrachtgever wordt na melding van meerwerk geacht met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd.
 • Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij content-team V.O.F. gebruikelijke methoden.
 • Content-team V.O.F. is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien content-team V.O.F. niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.
 • Indien in de offerte een "richtprijs" is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.
 • Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • Content-team V.O.F. heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
2.7 Betalingsvoorwaarden
 • Facturering vindt eenmaal per maand plaats, tenzij anders overeengekomen.
 • Content-team V.O.F. kan uitsluitend schriftelijke opdrachten accepteren. De opdracht wordt gestart als een aanbetaling van 25% van de overeengekomen opdrachtprijs is voldaan. Deze aanbetaling kan niet worden geretourneerd na aanvang van werk aan de opdracht.
 • Content-team V.O.F. aanvaardt uitsluitend betaling in euro's en Amerikaanse dollars. Betaling in andere valuta kan alleen plaatsvinden na overleg.
 • De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
 • De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van content-team V.O.F..
 • Content-team V.O.F. is altijd gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening middels een factuur een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een periode van twee maanden vooruit. Bij in gebreke blijven van betaling is Content-team V.O.F. bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
 • Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door content-team V.O.F. aan te wijzen bank- of girorekening. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien content-team V.O.F. zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van €125,- exclusief BTW.
 • Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum aan content-team V.O.F. kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal content-team V.O.F. een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
2.8 Intellectuele eigendomsrechten 
Content-team V.O.F. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
2.9 Vertrouwelijke informatie
Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.
2.10 Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen
 • Voor zover content-team V.O.F. bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan content-team V.O.F. op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met content-team V.O.F. of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met content-team V.O.F..
 • Content-team V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan content-team V.O.F. daaronder begrepen de door content-team V.O.F. meegeleverde of bij Opdrachtgever aanwezige pakketsoftware, software-componenten of runtime-faciliteiten van derden.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is content-team V.O.F. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van content-team V.O.F. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • Indien de aansprakelijkheid van content-team V.O.F. voor schade van Opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal tweemaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 6 maanden. Iedere aansprakelijkheid van content-team V.O.F. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan content-team V.O.F. van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en Opdrachtgever vrijwaart content-team V.O.F. tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
 • Content-team V.O.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem verstrekte programmatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte programmatuur door Opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de inhoud van de door hem aangeleverde teksten of ander ter beschikking gesteld materiaal.
 • De meningen en opinies die op de door content-team V.O.F. samengestelde Web pagina's worden uitgedrukt zijn niet de meningen en opinies van content-team V.O.F.
 • Content-team V.O.F. behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving.
2.11 Wijziging van de voorwaarden
 • Content-team V.O.F. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 • Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
2.12 Geschillenregeling en toepasselijk recht
 • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen content-team V.O.F. en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 • Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

3. Ontwikkeling van programmatuur
De in dit hoofdstuk "Ontwikkeling van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien content-team V.O.F. in opdracht van Opdrachtgever programmatuur ontwikkelt.
3.1 Programmatuur en gebruiksrecht
 • Onder programmatuur wordt verstaan: alle op daartoe geëigende dragers vastgelegde, al dan niet voor machines leesbare instructies voor het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of voor het verwerken van gegevens daarin, alsmede rechtstreeks daarop betrekking hebbende documentatie en met inbegrip van voorbereidend en beschrijvend ontwerpmateriaal.
 • Opdrachtgever verkrijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot toepassing voor eigen gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie, tenzij anders vermeld op de offerte.
 • De programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de verwerkingseenheden en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daarover niets is overeengekomen wordt het gebruiksrecht van Opdrachtgever geacht te zijn verstrekt voor die verwerkingseenheden en aantal aansluitingen waarop de programmatuur voor de eerste keer werd gebruikt respectievelijk was aangesloten.
 • Ander gebruik van de programmatuur, daaronder begrepen iedere vorm van beschikbaarstelling daarvan aan derden, is niet geoorloofd.
 • Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
 • Content-team V.O.F. is bevoegd tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van de programmatuur, terwijl Opdrachtgever is gehouden content-team V.O.F. voor dat doel te allen tijde toegang tot de programmatuur te verschaffen.
 • Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan content-team V.O.F.. retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever van zodanige vernietiging content-team V.O.F. onverwijld schriftelijk melding maken.
3.2 Programmatuur van toeleverancier
Indien en voor zover content-team V.O.F. programmatuur van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door content-team V.O.F. schriftelijk aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Content-team V.O.F. zal deze voorwaarden aan Opdrachtgever op diens verzoek toezenden.
3.3 Millennium-bestendigheid
 • Door content-team V.O.F. vervaardigde datastructuren en algoritmen, hierna te noemen "code", zijn millenniumbestendig.
 • Onder millenniumbestendig wordt verstaan dat - voor zover het accepteren, opslaan, verwerken of presenteren van datums deel uitmaakt van de overeengekomen functionaliteit - noch de performance noch de functionaliteit wordt beïnvloed door datums voor, gedurende en na het jaar 2001 tot aan 31 december 2036.
 • De garantie met betrekking tot millenniumbestendigheid geldt uitsluitend voor de door content-team V.O.F. vervaardigde code en strekt zich niet uit tot bij Opdrachtgever aanwezige of door content-team V.O.F.. meegeleverde producten, software-componenten, interfaces of runtime-faciliteiten vervaardigd door Opdrachtgever of door derden.
 • Content-team V.O.F. onderzoekt of verifiëert de millenniumbestendigheid van bij Opdrachtgever aanwezige of door content-team V.O.F. meegeleverde producten, software-componenten, interfaces of runtime-faciliteiten van Opdrachtgever of van derden uitsluitend indien dat onderzoek uitdrukkelijk deel uitmaakt van de overeenkomst.
3.4 Aflevering, reclame en acceptatietest
 • Content-team V.O.F. zal de te ontwikkelen programmatuur aan Opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door content-team V.O.F. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
 • Opdrachtgever dient de geleverde programmatuur bij aflevering, althans zo spoedig mogelijk, te (laten) testen, teneinde zich ervan te vergewissen of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, in het bijzonder of de programmatuur voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties, een en ander ongeacht of reeds een acceptatietest heeft plaatsgevonden.
 • Indien een (onderdeel van) de programmatuur niet voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties, hierna aan te duiden met "defect", dient Opdrachtgever dit defect, op straffe van verval van zijn rechten uit artikel 3.5, uiterlijk binnen één maand na levering van de programmatuur aan content-team V.O.F. te melden. Content-team V.O.F. wordt geacht conform de overeenkomst te hebben geleverd indien en voor zover Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn van een maand melding heeft gemaakt van een defect.
 • Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na terbeschikkingstelling of, indien een door content-team V.O.F. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
 • Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur defecten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever content-team V.O.F. hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
 • Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur defecten bevat, zal Opdrachtgever content-team V.O.F. uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de defecten informeren. Content-team V.O.F. zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde defecten binnen een redelijke termijn te herstellen, onverminderd het bepaalde in artikel 3.5.
3.5 Defecten in programmatuur
 • Een defect kan slechts worden onderzocht en hersteld nadat Opdrachtgever het defect gedetailleerd omschreven bij content-team V.O.F. heeft aangemeld overeenkomstig de procedures die content-team V.O.F. hiertoe bekend heeft gemaakt en Opdrachtgever alle door content-team V.O.F. noodzakelijk geachte informatie heeft verstrekt over de omstandigheden waaronder het defect zich heeft voorgedaan. Indien geen procedures bekend zijn gemaakt, volstaat een schriftelijke mededeling van Opdrachtgever.
 • Na afloop van de in artikel 3.4 lid 3 genoemde termijn is content-team V.O.F. niet gehouden eventuele defecten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat als zodanig herstel omvat.
 • Een defect kan slechts worden hersteld indien deze reproduceerbaar is.
 • Content-team V.O.F. kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van onderzoek en herstel in rekening brengen indien:- uit nader onderzoek blijkt dat geen sprake is van een defect in de door content-team V.O.F. vervaardigde programmatuur; of- de defecten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld; of- de programmatuur door anderen dan content-team V.O.F. is gewijzigd; of- sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever; of- sprake is van andere niet aan content-team V.O.F. toe te rekenen oorzaken, waaronder begrepen beperkingen, gebreken of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur van anderen dan content-team V.O.F..
 • Verminkte of verloren gegane gegevens worden niet hersteld.

4. Onderhoud van programmatuur
De in dit hoofdstuk "Onderhoud van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen in het hoofdstuk "Ontwikkeling van programmatuur" van toepassing indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen.
4.1 Onderhoudsverplichtingen
 • Content-team V.O.F. zal naar beste vermogen defecten herstellen in nieuwe versies van de programmatuur, onverminderd het bepaalde in paragraaf 3.5. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door content-team V.O.F. te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 • Een defect wordt onderzocht op voorwaarde dat deze zich voordoet in een versie van de programmatuur die op dat moment door content-team V.O.F.. onderhouden wordt en Opdrachtgever alle door content-team V.O.F. verstrekte wijzigingen en aanvullingen in die versie heeft aangebracht.
 • Content-team V.O.F. zal bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is content-team V.O.F. niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele defecten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan content-team V.O.F. van Opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met content-team V.O.F. aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
 • Indien Opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met content-team V.O.F. is aangegaan, kan content-team V.O.F. door Opdrachtgever niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.